โพสต์แนะนำ

ลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์ เพื่อรับเงิน 7000 บาท

ลงทะเบียนเราชนะ รับเงิน 7000 บาท ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ กดถูกใจแล้วคลิก! ลงทะเบียนใหม่ เราชนะ กดถูกใจแล้วคลิกปุ่ม! ต...

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 เยาวชน ยาเสพติด การพนัน

ปัญหาที่เชื่อมโยงสู่ความพินาศปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดและพนันออนไลน์มาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถาณะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดตั้งแต่มีอายุน้อย จากระบบรายงาน บสต. ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต ค้นพบว่า มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดของสาธารณสุข ปี 2556-2558 จำนวน 156,884  คน 98,421 คน และ 55,683 คน โดยเป็นผู้รับการบำบัดรักษาในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต จำนวน 3,975 คน 4,071 คน และ 3,912 คน จากการเข้ารับการบำบัดแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่กลับพบว่าผู้เข้ารับบำบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมากที่สุด

ภาพจากpinterest

ยาเสพติด สารใดๆก็ตามที่ไม่ใช่อาหารซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายและจิตใจ ยาเสพติดสามารถเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก และการกระทำของบุคคลได้  โดยแบ่งตามประเภทการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ได้แก่

          สารกระตุ้นประสาท คือ สารที่กระตุ้นร่างกายและการทำงานของสมองให้ทำงานเร็วขึ้น ได้แก่ บุหรี่ โคเคน ยาบ้า ไอซ์ กระท่อม

          สารกดประสาท คือ สารที่ทำให้ร่างกายและการทำงานของสมองช้าลง ได้แก่ เหล้า เฮโรอีน

          ยาหลอนประสาท คือ สารที่ทำให้การมองเห็น ความรู้สึก และการได้ยินเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ยาอี ยาเค

          สารที่ออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ สารที่มีการออกฤทธิ์กดประสาท กระตุ้นประสาท หรือหลอนประสาทได้พร้อมๆกัน  ได้แก่ กัญชา


ภาพจากpinterest

เหตุผลที่ทำให้เด็กเเละเยาวชนมีความต้องการเสพยาเสพติด

1.อยากรู้ อยากลอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน
ความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไปและไม่คิดว่าตนจะติดสารเสพติดการทดลองใช้ ในการทดลองใช้ครั้งแรกๆ อาจมีความรู้สึกดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้ายังไม่ติดก็มีความคิดอยากกับไปลองอีกเช่นเคย จนในที่สุดก็ติดสารเสพติดนั้น หรือ ถ้าไปทดลองใช้สารเสพติดบางชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจทำให้ติดได้

2.ครอบครัวไม่มีความอบอุ่น
บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด สาเหตุหนึ่งเกิดจากครอบครัวไม่มีความอบอุ่น มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้งของคนในครอบครัว ผู้ปกครองหย่าร้างและแต่งงานใหม่ พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก รักลูกไม่เท่ากัน สาเหตุเหล่านี้มีผลต่อเด็กในครอบครัวเป็นอย่างมาก

3.สิ่งแว้ดล้อมไม่ดี
หลายพื้นที่มีสิ่งจูงใจให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมไปด้วยยาเสพติด การพนัน ต่างๆนาๆ สิ่งเหล้านี้มีผลกระทบต่ออนาคตเด็กอย่างแน่นอน

4.เศรษฐกิจที่ตกต่ำ
เศรษฐกิจ ตกต่ำ คนว่างงาน พ่อแม่ขาดรายได้ เด็กก็มีผลกระทบด้วยการไม่ได้เรียนหนังสือ หรือบางรายอาจต้องหาเงินในทางที่ผิด เช่นค้ายาเสพติด ค้าของผิดกฎหมาย หรือแม้กระทั่งหันหน้าเข้าเล่นพนันออนไลน์จนชีวิตพัง ครอบครัวพังก็มีให้เห็นมามากมาย

ผลกระทบของสารเสพติดที่ทำให้เด็กเเละเยาวชนต้องหมดอนาคต

1.ทำลายประสาทสมองของผู้เสพ ทำให้จิตใจเสื่อม ซึมเศร้า วิตกกังวล เลื่อนลอย และเกิดภาวะผิดปกติทางจิตจากสารเสพติดนั้นๆพิษจากสารเสพติดทำลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลง มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ร่างกายซูบซีด อ่อนเพลีย

2.เสียบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดสติสัมปชัญญะ ขาดการควบคุมสติ กล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่อง ทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย

3.ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดสารเสพติดในทุกด้าน เช่น การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่นำไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดความเครียด

4.สูญเสียสมรรถภาพ การทำงาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเสียทรัพย์สินรายได้ของครอบครัวเนื่องจากต้องซื้อสารเสพติดมาเสพตลอดเวลา

5.เมื่อเสพยาเสพติดแล้ว จะมีความคิดริเริ่มอยากกระทำการต่างๆนาๆทำให้ต้องเสียทรัพย์เช่น หันหน้าเข้าหา คาสิโนออนไลน์ เหล้าสุรา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกัน

6..ก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชนและสังคมเป็นวงกว้าง เนื่องจากเกรงว่าบุตรหลานจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือถูกประทุษร้ายจากผู้เมาสารเสพติด หรือมีความผิดปกติทางจิตพ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญแก่เยาวชนบุตรหลานของท่านให้มาก โดยอาศัยความรัก ความเข้าใจ เป็นพื้นฐานในการทำใจยอมรับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และปฏิบัติกับบุตรหลานของท่านให้ถูกวิธี ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติด ทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติแน่นอน
ปัญหาเหล่านี้จะต้องเริ่มต้นแก้ไขจากครอบครัวซึ่งใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด
การให้เวลากับบุตรหลานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้สังคมโรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีการติดตาม สังเกตพฤติกรรมนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับสารเสพติด การมุ่งให้ความรู้ในเรื่องอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเสพติด สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี
เพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่น่าจะป้องกันและแก้ไขได้หากพวกเขาเหล่านั้นประสบปัญหาในทิศทางเช่นนี้

บทความและข้อมูลนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตPRdmh


1 ความคิดเห็น:

ติดตามสาวสวยจากเพจเฟสบุค ที่นี่มีโค